Koostöövõrkude toetus

Kylie Haulk/Unsplash

Koostöövõrkude toetus toetab Põhjamaade ja Balti riikide, st Eesti, Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi, Leedu, Läti, Leedu, Norra, Rootsi ja Ahvenamaa, Soome, Taani elukutseliste loovisikute ja kultuuritöötajate koostööperioode ning mõtte- ja teadmiste vahetust. Toetust saab taotleda kas lühi- või pikaajalise võrguprojekti jaoks.

KELLELE?

Toetust saavad taotleda ainult elukutselised loovisikud ja muud valdkonna spetsialistid (nt kuraatorid, produtsendid, tõlkijad, kultuuritoimetajad ja teadlased), kes tegelevad ükskõik millise kultuuri- või kunstivormiga. Toetust saavad taotleda üksikisikud, rühmad, organisatsioonid ja asutused.
„Elukutseline“ tähendab, et teil on kunsti- ja kultuuri valdkonnas tõendatud kogemus või asjakohane kraad.
Et taotleda koostöövõrkude toetust, peab taotleja elama Põhjamaade piirkonnas (Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani) või Balti riigis (Eesti, Leedu, Läti), kuid ei pea olema mõne Põhjamaa või Balti riigi kodanik.
Koostöövõrk peab hõlmama partnereid järgmistest riikidest:
• vähemalt kolm Põhjamaad või Balti riiki (Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi ja Ahvenamaa, Soome, Taani).
Koostöövõrk võib hõlmata ka muid partnereid, kes ei tegutse Põhjamaade piirkonnas ega Balti riikides.

MILLIST TEGEVUST TOETATAKSE?

Koostöövõrkude toetus toetab Põhjamaade ja Balti riikide, st Eesti, Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi, Leedu, Läti, Leedu, Norra, Rootsi ja Ahvenamaa, Soome, Taani elukutseliste loovisikute ja kultuuritöötajate koostööperioode ning mõtte- ja teadmiste vahetust. Toetust saab taotleda kas lühi- või pikaajalise võrguprojekti jaoks.

Võrkude koostöö hõlmab näiteks järgmist:
• ühiskohtumiste seeriad, konverentsid, töötoad, personalivahetused ja ühiskursused;
• tegevus nagu näiteks ressursside ja oskuste koondamine, et töötada välja algatusi, mis mõjutavad avalikku arvamust, või koostöö seoses tuuride ajakava koostamise ja kavandamisega;
• koostööplatvormi loomine, mis võib hiljem viia suuremate rahvusvaheliste projektideni.

Toetust ei anta järgmise jaoks:
• kultuuri- või kunstiproduktsioonide või üksikute ürituste elluviimine;
• tegevus, mis on juba lõpetatud. Toetuse saanud projektidega võib alustada 8 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Võrgu pikaajaline eesmärk võib olla ühine etendus vms, kuid toetust ei anta produktsioonikulu katteks.

EELARVE

Juhime tähelepanu, et eelarve on taotluse oluline osa ja selles tuleb üksikasjalikult kirjeldada, kuidas te kavatsete taotletavat summat kasutada. Põhjamaade Kultuuripunkti eelarve vormi kasutamine on kohustuslik (leitav siit), et projektide eelarveid saaks hindamise käigus hõlpsasti võrrelda. Eelarve lisana nõutud teabe esitamata jätmise korral võidakse taotlus tagasi lükata. Reisi- ja majutuskulu arvutamisel võib kasutada fikseeritud mobiilsustoetuse määrasid.

Toetus teistelt Põhjamaade organisatsioonidelt

Sama projekti jaoks võib taotleda toetust ka teistelt Põhjamaade asutustelt ja organisatsioonidelt. Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogrammi ja teiste Põhjamaade organisatsioonide kogutoetus ei tohi ületada 85% eelarvest.

Toetussummad (lühiajaline toetus)

Võrkude puhul, mis töötavad koos kuni ühe (1) aasta, on võimalik saada toetust kuni 20 000 eurot, kuid Põhjamaade Kultuuripunkti toetus võib moodustada kogueelarvest kuni 70%.
Võrk, mis on saanud lühiajalist toetust, võib hiljem taotleda pikaajalist toetust. Juhime tähelepanu, et enne pikaajalise koostöövõrkude toetuse taotlemist tuleb teatada lühiajalise koostöövõrkude toetuse saamisest.
Lühiajalist koostöövõrkude toetust saab taotleda kaks korda aastas.

Toetussummad (pikaajaline toetus)

Võrkude puhul, mis töötavad koos kuni kolm (3) aastat, on võimalik saada toetust kuni 100 000 eurot, kuid Põhjamaade Kultuuripunkti toetus võib katta kogukulu kuni 50% ulatuses.
Pikaajalist koostöövõrkude toetust saab taotleda kord aastas.

KUIDAS TAOTLUSI HINNATAKSE?

Hindamine toimub eespool nimetatud kriteeriumide alusel ja olenevalt sellest, kui hästi on taotluses kajastatud järgmist.

Selged eesmärgid ja kava
Koostöövõrk peab selgelt määratlema oma üldeesmärgid ja sellel peab olema kindlaksmääratud kava. Tihti väärtustatakse taotlusi, mis sisaldavad uuenduslikke ideid ja eesmärke.

Kvaliteet ja koostöö
Võrgud tuleks algatada, et kavandada kunstialaseid algatusi või edendada koostööd ja uusi koostööviise. Koostöövõrk peaks looma oma töövaldkonnas uusi kontakte ja suhtlema teiste võrkudega. Hindamisel seatakse esikohale uued võrgud ning koostöö kultuurilise mitmekesisusega seotud või mitme eri tüüpi kunsti- ja kultuuriasutuste vahel.

Teabevahetus
Võrgu eesmärk peaks olema oma töö muutmine teistele kättesaadavaks ja teabe levitamine selle tulemuste kohta läbipaistval viisil.

Põhja- ja Baltimaade mõõde
Selles kontekstis tähendab Põhja- ja Baltimaade mõõde, et võrk:
• edendab ja suurendab kontakte, suhtlust ja tegevust Põhja- ja Baltimaade vahel;
• suurendab Põhja- ja Baltimaade kohalolu Põhjamaade piirkonna ja Balti riikide kultuurielus;
• suurendab arusaama Põhja- ja Baltimaade sarnasustest ja erinevustest;
• suurendab teadmisi Põhja- ja Baltimaade loovisikute ja nende töö nähtavust.

Juhime tähelepanu, et programmi keel on inglise keel ning taotlused ja aruanded tuleb esitada inglise keeles.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15.59 Soome aja järgi. Toetuse saanud projektidega võib alustada 8 nädalat pärast koostöövõrkude toetuse programmi taotluse esitamise tähtaega.

NB! Kaks taotlusvooru aastas on üksnes lühiajalisel koostöövõrkude toetusel. Pikaajalist koostöövõrkude toetust saab taotleda ainult kord aastas, tavaliselt aasta alguses.

 

TÄHTAJAD 2024

19.01.2024 – 19.02.2024 15:59 (UTC +3) (pikaajalised võrguprojektid)
19.01.2024 – 19.02.2024 15:59 (UTC +3) (lühiajalised võrguprojektid)
26.08.2024 – 26.09.2024 15:59 (UTC +3) (lühiajalised võrguprojektid)

*soome aja järgi

Esita taotlus Põhjamaade Kultuuripunkti lehel

Taotlusvormi eelvaade (pikaajalised koostöövõrgud) 

Taoltusvormi eelvaade (lühiajalised koostöövõrgud)

EDUKAD TAOTLUSED

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

LAADI ALLA PROGRAMMI LOGO

 

Kultuur. Põhja-Balti mobiilsusprogramm

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid