Taas on avatud taotlusprogramm "Prosperous Future" kodanikeühenduste koostööks piirkonnas

Neljapäev, 28 Detsember 2023

„Prosperous Future“ – uus taotlusprogramm, mis toetab Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon koos vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega.

PROGRAMMI EELARVE: 8 000 000 taani krooni (DKK) aastas
PROJEKTITOETUS: minimaalselt 300 000 DKK ja maksimaalselt 500 000 DKK
TÄHTAEG PIKENDATUD: 29. veebruar 2024
RIIGID: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Fääri saarte, Gröönimaa, Ahvenamaa ning sõltumatud partnerid seoses Ukraina, Valgevene ja Venemaaga

PROJEKTI AJAKAVA: projekti peaksid algama 1. juunil 2024 ja kestma kuni 31. oktoober 2025.

Programmi haldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaat. 

Ingliskeelse info leiate siit.

Suunised – „Prosperous Future“

Enne kui taotlete sellest programmist toetust, tutvuge järgmiste suunistega.

Taust

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) on alates 2006. aastast viinud ellu toetusprogramme, et toetada koostööd Põhjamaade kodanikuühiskonna ja Läänemere piirkonnas, sealhulgas Valgevenes ja Venemaal tegutsevate organisatsioonide vahel valdkondades, mis pakuvad vastastikust huvi. 2022. aasta veebruarist on aga koostöö tingimused Venemaa ja Valgevene organisatsioonidega märkimisväärselt muutunud. Seetõttu on programm viidud vastavusse uue geopoliitilise olukorraga ning lisatud on võimalus kaasata sõltumatuid partnereid Ukrainast.

Programmiga „Prosperous Future“ soovib PMN endiselt võimaldada ja tugevdada inimeste koostööd regioonis, toetades kodanikuühiskonna ja demokraatia arengut kestliku ja säilenõtke ühiskonna poole kooskõlas PMNi visiooni ja strateegiliste prioriteetidega.

Eesmärk

Programmi „Prosperous Future“ üldine eesmärk on toetada Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega, olles kooskõlas Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni ja strateegiliste prioriteetidega. Meie visioon on, et 2030. aastaks on Põhja- ja Baltimaade piirkond kõige kestlikum ja paremini lõimunud piirkond maailmas.

Tähtsaimad tingimused

Selleks et 2030. aastaks paika pandud visiooni ellu viia, on Põhjamaade Ministrite Nõukogu kehtestanud strateegilised prioriteedid. Kõik projektid peavad keskenduma vähemalt ühele järgnevatest prioriteetidest:

• keskkonnahoidlik regioon – üheskoos edendame ühiskonna rohepööret ning püüdleme süsinikuneutraalsuse, säästva ringmajanduse ja bioressursipõhise majanduse poole;
• konkurentsivõimeline regioon – üheskoos edendame piirkonnas rohelist majanduskasvu, mis põhineb teadmistel, uuendustel, liikuvusel ja digitaalsel lõimimisel;
• sotsiaalselt kestlik piirkond – üheskoos edendame kaasavat, võrdset ja omavahel seotud regiooni, kus kehtivad ühised väärtused, toimub tugevam kultuurivahetus ning valitseb suurem heaolu.

Lisaks peaks iga projekt hõlmama vähemalt ühte, aga mitte rohkem kui kahte eesmärki strateegiliste prioriteetidega seotud 12 visioonieesmärgist:

Roheline Põhjamaade piirkond:

 • süsinikuneutraalsus;
 • elurikkus;
 • ringmajandus;
 • säästev tarbimine;
 • rahvusvaheline koostöö. 

Konkurentsivõimeline Põhjamaade piirkond:

 • uuenduslikkus;
 • tööturud;
 • digiteerimine.

Sotsiaalselt kestlik Põhjamaade piirkond:

 • tervis ja hoolekanne;
 • kaasav üleminek;
 • kodanikuühiskond;
 • sidusus.

Lisateavet meie 2030. aasta visiooni kohta leiate siit.

Toetust võivad saada eri projektid, sealhulgas haridus- ja kultuuriprojektid.
Lisaks keskendutakse kolmele valdkonnaülesele teemale, et jõustada 2030. aasta visiooni strateegilisi prioriteete ja 12 visioonieesmärki. Projekti tegevused peavad olema seotud vähemalt ühe allpool toodud valdkonnaga ja seda tuleks ka taotluses kirjeldada:

 • säästev areng;
 • sooline võrdõiguslikkus;
 • lapsed ja noored.

Abikõlbulikud taotlejad

Abikõlbulikud partnerid:

 • 1. rühm: kodanikuühiskonna organisatsioonid Taanist, Soomest, Islandilt, Norrast, Rootsist, Fääri saartelt, Gröönimaalt ja Ahvenamaalt;
 • 2. rühm: kodanikuühiskonna organisatsioonid Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast;
 • 3. rühm: sõltumatud kodanikuühiskonna partnerid Ukrainast, samuti Valgevenest ja Venemaalt.

Abikõlbulik partnerite struktuur:

 • vähemalt üks partner Põhjamaadest (1. rühm);
 • juhtpartner 1. või 2. rühmast;
 • partnereid peab olema vähemalt kolmest riigist ja nad peaksid olema vähemalt kahest ülaltoodud rühmast.

Eelistatud on kvaliteetsed projektid, milles teeb kaasa vähemalt üks partner igast kolmest riigirühmast.

Lisaks peavad sobivad partnerid olema sõltumatud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Projektis võivad osaleda ka partnerid riikidest, mida ei ole eespool nimetatud, kuid PMNi toetust ei tohi kasutada nende kulude katmiseks.

Projekti asukoht: projekte ei tohi füüsiliselt ellu viia Venemaa pinnal.

Kui suurt summat on võimalik taotleda?

Ühe projekti kohta saab taotleda vähemalt 300 000 Taani krooni ja kõige rohkem 500 000 Taani krooni.
Programmi „Prosperous Future“ kogueelarve on 8 000 000 Taani krooni.

Projekti tegevuste tähtaeg

Projektid peaksid algama 1. juunil 2024 ja kestma kuni 31. oktoober 2025.

Kuidas taotleda

Taotlemiseks peavad kõik osalevad partnerid esitama ühistaotluse. Juhtpartneri ülesanne on kanda raha projektipartneritele üle ning esitada PMNi nõutud ühised finants- ja selgitusaruanded.

Taotlusvormi eelvaadet näete siit.

Kasutage kindlasti nõutavaid vorme.

Vajaduse korral annab sekretariaat partneritele oma hinnangu.

Taotluse esitamise tähtaeg

Taotluste esitamise konkurss algas 19. detsembril 2023.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. veebruar 2024.

Protsess

Taotluse esitamisel kontrollib PMNi sekretariaat, kas taotlus vastab toetuskõlblikkuse kriteeriumidele, ja hindab taotlusi. Nõuandekomitee, kuhu kuuluvad nõunikud Põhjamaade välisministeeriumidest, otsustab sekretariaadi hinnangu põhjal taotluste lõpliku tähtsuse järjekorra. Seejärel otsustab PMNi peasekretär, millistele projektidele toetust antakse.

PMN määrab kindlaks lõpliku toetussumma. Tulemused tehakse taotlejatele teatavaks tõenäoliselt 2024. aasta mai alguseks.

Juhime tähelepanu, et otsuseid ei saa edasi kaevata.

Hindamiskriteeriumid

Rakendamine

 • projekti kooskõla programmi eesmärkidega;
 • projekti elluviidavus (kas tulemused on realistlikud; tegevuskava sidusus – kas eesmärk, tegevused, tulemused ja ajakava on omavahel kooskõlas?);
 • projekti uuenduslikkus (kas projektis kasutatakse uusi lähenemisviise ning tegeletakse uute ja asjakohaste teemade/küsimustega?).

Strateegiline fookus

 • meie 2030. aasta visiooni ja strateegiliste prioriteetide toetamine: keskkonnahoidlik, konkurentsivõimeline ja ühiskondlikult kestlik regioon;
 • keskendumine valdkonnaülestele teemadele: säästev areng, sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored;
 • tulemuste lisandväärtus ja sünergia Põhjamaade jaoks (kas projekt edendab pikaajalist koostööd, rakendab konkreetset Põhjamaade pädevust või tagab teadmusvahetuse Põhjamaade, Balti riikide ja ümbritsevate piirkondade vahel?).

Partnerluste kvaliteet

 • Kas projekti on kaasatud partnerid kõigist kolmest rühmast?
 • Millised on juht- ja muude partnerite võimed?

Finantskestlikkus

 • Kas eelarve on realistlik, kulutõhus ja läbipaistev ning hõlmab kaas- või omarahastamist?

Tõhus teabevahetus

 • Kas projektil on kava, mis tagab tõhusa teabevahetuse?

Toetuste jagamisel võetakse ühtlasi arvesse projektide temaatilist ja geograafilist mitmekesisust.

Lisad / Nõutavad vormid

Taotlus peab sisaldama järgmisi lisasid ning selle täitmisel tuleb kasutada projekti kirjelduse ja eelarve jaoks ettenähtud vorme. Kaasas on vormide täitmise juhised:

Projekti kirjeldus

Programmis kehtivad partnerluse struktuuri ja osalemise kohta erinõuded, mis erinevad üldistest PMNi osalemiseeskirjadest. Lugege tähelepanelikult läbi nõuded, mida on kirjeldatud siin esitatud suunistes. Projekti kirjelduse kohustusliku vormi täitmisel tuleb vormi punktis 2.9 projekti tegevuste ja ajakava kirjeldamise asemel kasutada ülaltoodud kohustuslikku töö- ja tegevuskava vormi (Excel) ning viidata sellele punktis 2.9.

Lisaks ei kohaldata selles programmis punkte 3.2 ega 3.3. Nende asemel tuleb kasutada taotlusvormi lahtreid, mis on ette nähtud partnerluse struktuuri ja iga projektis osaleva partneri rolli kirjeldamiseks. Punktides 3.2 ja 3.3 tuleb viidata taotlusvormile.

Eelarve

 • Projekti alla kuuluvad näiteks järgmised kulud: reisi- ja toitlustuskulud, koosolekute kulud, sh kohtumispaiga ja teabevahetuse kulud, ekspertidele makstavad tasud ning projekti töötajate palgad.
 • Eelarve peab olema Taani kroonides. Kogu eelarve tuleb esitada täistuhandetes (*000) Taani kroonides.
 • Eelarvest 6–10% tuleb eraldada ettenägematute kulude katmiseks.
 • Kui eelarve sisaldab ka üldkulusid, siis võivad need moodustada kuni 7% kogueelarvest.
 • Kui projekt on kaasrahastatud, tuleb eelarve vormil kajastada kaasrahastuse jagunemine. Oma- ja kaasrahastamine on eelis, kuid ei ole toetuse saamise tingimus. Arvestage eelarves üksnes ametlikke rahalisi toetusi. Mitterahalisi toetusi tuleks mainida ainult selgitustekstis.
 • Kasutage eelarveridade selgitamiseks eelarve vormi märkuste osa. Kui teil on näiteks kulusid, mis on seotud projektijuhile või töötajatele palga maksmise või konsultantidele tasude maksmisega, siis täpsustage, mitu töötundi või täistööaja ekvivalenti see hõlmab.
 • Sõltumatu auditi kulud tuleks kajastada lõpparuandlusega seotud lõplikus finantsaruandes.
  Lisateavet eelarve kohta leiate PMNi projektitoetuste eelarve- ja haldussuunistest.

Lisateavet ja nõutavate dokumentide lingid leiate siit (inglise keeles):

Alustamine. Kuidas alustada Põhjamaade projekti
PMNilt rahastuse taotlemise nõuded

Veebipõhine taotlusvorm

Taotlusvormi eelvaate leiate siit.

Peagi avaneb veebipõhine taotlusvorm. Kontrollige regulaarselt Põhjamaade Ministrite Nõukogu veebilehte https://www.norden.org/en/funding-opportunities/prosperous-future-2nd-round-application-programme-civil-society-cooperation 

Kontakt

Taotlemisega seotud küsimused (inglise keeles) võib saata aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid